Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blokhutwereld B.V., handelend onder de namen: Blokhutwereld, TuinhuisWereld, Inuwtuin, Gartenhauswelt, Mantelzorgwereld

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Blokhutwereld en een wederpartij (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blokhutwereld worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blokhutwereld ingeschakelde tussenpersonen en derden.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien u aan Blokhutwereld schriftelijk opgave doet van een adres, is Blokhutwereld gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan Blokhutwereld schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden.

1.7 Wanneer door Blokhutwereld gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blokhutwereld deze Voorwaarden ruimer toepast.
1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Blokhutwereld in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
Artikel 2. Identiteit onderneming

Blokhutwereld B.V. handelend onder de namen: TuinhuisWereld, Blokhutwereld Inuwtuin, Gartenhauswelt, Mantelzorgwereld

Vestigingsadres en bezoekadres:
Legmeerdijk 276-6
1187 NL
Amstelveen

Telefoonnummer:
020-6440618

Websites:

Blokhutwereld.nl; Tuinhuis.com; Inuwtuin.nl; Gartenhauswelt.de; Tuinghuis.be: Blokhutparadijs.nl; Mantelzorgwereld.nl
K.v.K nr: 59616067
BTW nr: NL8535.71.569.B01

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van Blokhutwereld zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot onderhandeling. Blokhutwereld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Blokhutwereld. Blokhutwereld is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Blokhutwereld dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door Blokhutwereld kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden Blokhutwereld  nooit.

3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van

Blokhutwereld en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele emballage.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten.
4.3 Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijving. In het geval van maatwerk dient 40% van het aankoopbedrag vooraf te worden betaald en het restant voor aflevering. Indien de wederpartij het restantbedrag onder rembours wil voldoen dient dit tijdig overlegd te worden met Blokhutwereld. Eventuele extra kosten voor verzending en/of betaling onder rembours of contact worden doorberekend aan de Wederpartij.

Artikel 5. Aanbetaling

Blokhutwereld is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25%  van het totale bedrag te vragen (40% bij maatwerk). Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Blokhutwereld  de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6. Levering

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 90 (negentig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en Blokhutwereld . De door Blokhutwereld opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Blokhutwereld  overschreden wordt, zal Blokhutwereld  u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Blokhutwereld  te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Blokhutwereld te melden.

6.3 Indien het product op afroep klaar staat en de klant het product later wil dan is overeengekomen kan het product bij de leverancier worden gestalt. De klant dient dan wel het volledige bedrag te betalen en kan het product op afroep laten leveren. Zodra de volledige betaling is gedaan is de klant eigendom van het product.

6.4 De prijzen voor de levering op onze websites zijn prijzen voor levering binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 Blokhutwereld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst Blokhutwereld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Blokhutwereld  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Blokhutwereld  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Blokhutwereld kan worden gevergd.

7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Blokhutwereld  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blokhutwereld op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Blokhutwereld  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.5 Indien Blokhutwereld op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blokhutwereld , zal Blokhutwereld in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Blokhutwereld is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Blokhutwereld zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Blokhutwereld  genoemde termijn te voldoen, tenzij Blokhutwereld  anders aangeeft.

7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Blokhutwereld vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Blokhutwereld  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

7.8 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij niet mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang Blokhutwereld geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Blokhutwereld .

8.2 Blokhutwereld heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Privacy beleid
9.1 Blokhutwereld zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Blokhutwereld kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Werderpartij is aangegaan.
9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
9.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Garantie

Blokhutwereld geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat Blokhutwereld kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur.
Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt:

– tuinhuis 28mm: 2 jaar
– blokhut 44mm: 2 jaar
– chalet 68mm: 2 jaar
– garage 44mm: 2 jaar
Artikel 11. Onderhoud
De blokhutten, tuinhuizen, chalets, houten garages, carports en andere houtproducten dienen een impregneer behandeling te ondergaan. Daarna moeten deze 2 tot 3 lagen gebeitst worden. Hoe vaak er nadien gebeitst moet worden is afhankelijk van de beitssoort. Tijdens de verkoop zal dit toegelicht worden.
Artikel 12. Installatie producten

Blokhutwereld adviseert installatie door haar eigen bouwteam. Hiermee garandeert Blokhutwereld  een professionele installatie. Indien de wederpartij niet kiest voor installatie door Blokhutwereld hebben slechts producten die door een erkend installateur zijn geïnstalleerd hebben fabrieksgarantie. Blokhutwereld  kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele installatie. Blokhutwereld  heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het ondersteunen van de installatie; Blokhutwereld garandeert service aan de Wederpartij wanneer deze de installatie heeft laten uitvoeren door een partij die door Blokhutwereld  is aanbevolen.

Blokhutwereld is niet aansprakelijk voor de opbouw of installatie van het product. Eventuele opbouw of installatie wordt overeengekomen tussen de installateur en de Wederpartij. Blokhutwereld  is daarbij geen contractspartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Blokhutwereld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blokhutwereld .

13.2 Blokhutwereld  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht

13.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Blokhutwereld en dienen op zijn

eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

13.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Blokhutwereld  om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij Blokhutwereld daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na  aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, hiervan op de hoogte te stellen.

14.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateerd door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen.
14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blokhutwereld  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
14.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Blokhutwereld te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen.

Artikel 15. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Blokhutwereld , dan wel tussen Blokhutwereld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Blokhutwereld , is Blokhutwereld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blokhutwereld .

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Blokhutwereld ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Blokhutwereld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Blokhutwereld kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3 Indien Blokhutwereld  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blokhutwereld  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Blokhutwereld is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.